Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ALPO, spol. s r.o. se sídlem Protivinská 733, 199 00 Praha 9, IČO: 44269358, DIČ: CZ44269358 (dále jen „správce“)

 

II.

Osobní údaje a jejich zpracování

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Osobní údaje klienta jsou shromažďovány v případě:

·registrování účtu v internetovém obchodě pro vytvoření a spravování svého osobního účtu. Právní základ: je nutné uzavřít dohodu o vedení účtu (odst. 1 (b) čl. 6 GDR);

·objednávky v internetovém obchodě kupní smlouvy. Právní základ: potřeba provést kupní smlouvu ( odst. 1 (b) čl. 6 GDR);

·odběr newsletteru (Newsletter)

 

3. V případě registrace účtu klient poskytne:

·jméno a příjmení

·e-mailovou adresu

·poštovní směrovací číslo a místo bydliště

·ulice, místnost

·údaje o adresátovi

·země

·telefonní číslo

4. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

5. Při registraci účtu v internetovém obchodě klient nastaví individuální heslo pro přístup k němu. Klient může změnit heslo později.

 

6. Při objednávce v internetovém obchodě kupující poskytne následující informace:

·e-mailovou adresu

·údaje o adresátovi

·poštovní směrovací číslo a místo bydliště

·země

·ulice, místnost

·jméno a příjmení

·telefonní číslo

 

7. V případě použití poštovní služby klient poskytuje jednorázovou e-mailovou adresu.

8. Při používání webové stránky internetového obchodu mohou být shromažďovány další informace, zejména: adresa IP přiřazená klientskému počítači nebo externí adresa IP poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.

 

9. Zákazníci mohou také shromažďovat informace o odkazech, do kterých vstupují nebo provádějí jiné činnosti v internetovém obchodě.

10. Některé údaje poskytnuté zákazníkem mohou být zpracovány jako součást funkčnosti internetového obchodu, jako jsou: jméno, příjmení, údaje o využívání služby.

 

11. Osobní údaje poskytnuté společností ALPO, spol. s r.o. poskytovány jim dobrovolně v souvislosti s prodejními smlouvami nebo poskytováním služeb prostřednictvím místa obchodu. Není-li požadovaná informace uvedena v registračním formuláři, není možné vytvořit klientský účet a v případě objednávky bez registrace klientského účtu to klientovi neumožní odeslat a provést objednávku.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

·plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů

·je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·plnění právních povinností vůči státu.

 

IV.

Doba uchování údajů

1. Osobní údaje zákazníka jsou poskytovány poskytovatelům služeb, které používá ALPO, spol. s r.o. v internetovém obchodě. Osobní údaje poskytované poskytovatelům služeb závisí na podmínkách smlouvy nebo v souladu s pokyny ALPO, spol. s r.o. Co se týče účelů a metod zpracování dat (zpracování stránek) nebo nezávisle určují cíle a metody jejich zpracování (administrátoři).

·ALPO, spol. s r.o. využívá poskytovatele, kteří zpracovávají osobní údaje pouze na vyžádání ALPO, spol. s r.o. Patří mezi ně poskytovatelé hostingu, marketingové systémy, systémy internetového marketingu, analýzy marketingových kampaní.

·Administrátoři. ALPO, spol. s r.o. používá dodavatele, kteří nejen dodržují pokyny, ale také určují cíle a metody používání osobních informací svých zákazníků. Poskytují elektronické platební služby.

 

2. Poloha. Poskytovatelé služeb se nacházejí především v Česka Republika.

3. Osobní údaje zákazníka jsou uloženy:

(a) V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů je zpracovávána ALPO, spol. s r.o. nezbytné pro plnění smlouvy. Není-li stanoveno jinak, promlčecí doba je deset let. Souhlas s marketingovými nabídkami platí 4 roky nebo do zrušení.

 

4. V případě internetového obchodu, v závislosti na volbě kupujícího, mohou být osobní údaje převedeny na následující osoby k dodání objednaného zboží:

·kurýrní společnosti

 

5. Data mohou být také použita pro poskytování lepších služeb zákazníkům, statistické analýzy a přizpůsobení internetového obchodu v souladu s preferencemi zákazníka a pro správu internetového obchodu.

6. Pokud se klient přihlásí k odběru newsletteru na svou e-mailovou adresu ALPO, spol. s r.o. pošle e-maily obsahující obchodní informace pro akce a nové produkty dostupné v internetovém obchodě.

 

7. ALPO, spol. s r.o. poskytuje na požádání osobní údaje oprávněným státním orgánům, zejména státnímu zastupitelství, policii, předsedovi Komise pro ochranu osobních údajů, předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším pověřeným orgánům.

 

V.

Cookie a IP adresa

1. Internetový obchod používá tzv. cookie. Jedná se o malé textové soubory napsané na koncovém zařízení osoby, která navštěvuje internetový obchod, pokud to webový prohlížeč umožňuje. Soubory cookie obvykle obsahují název domény, ze které byly přijaty, dobu, po kterou „unikají“, a jedno náhodné číslo, které tento soubor identifikuje. Informace shromážděné pomocí souborů tohoto typu slouží k tomu, aby nejlépe vyhovovaly ALPO, spol. s r.o. dle požadavků zákazníka. Tímto způsobem mohou zákazníci získat informace o individuálních preferencích produktu a použití cookie může uspokojit jejich potřeby. Soubory cookie také poskytují příležitost k vytvoření obecných statistik o návštěvách produktů reprezentovaných v internetovém obchodě.

 

2. Společnost ALPO, spol. s r.o. používá dva typy cookie

·Krátkodobé cookie - informace z nich jsou vymazány, jakmile jsou stránky navštíveny. Mechanismus těchto souborů cookie neumožňuje shromažďování osobních údajů ani důvěrných informací z počítače klienta.

·Trvalé cookie - jsou uloženy na klientském zařízení a zůstávají tam, dokud nevyprší jejich platnost nebo nejsou vymazány.

 

3. Společnost ALPO, spol. s r.o. používá cookie k:

·Ověřování klienta v internetovém obchodě a poskytování klientské relace (po přihlášení), v důsledku čehož klient nemusí na každé podstránce v internetovém obchodě znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo.

·Analýza a tvorba anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak kupující využívá místo obchodu, což přispívá ke zlepšení jeho struktury a obsahu.

 

4. V programu ALPO, spol. s r.o. používá externí cookie k sbírejte obecná a anonymní statická data pomocí analytických nástrojů Google Analytics (externí správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA);

 

5. Mechanismus cookie je zcela bezpečný pro online nakupující. Ve svých prohlížečích však mohou zákazníci omezit nebo zakázat přístup k souborům cookie pro počítače. Pokud tuto možnost použijete, můžete vedle funkcí, které vyžadují soubory cookie, použít online obchod.

 

6. Níže uvádíme, jak můžete změnit nastavení oblíbených webových prohlížečů při používání souborů cookie:

·prohlížeč Internet Explorer

·Prohlížeč Microsoft EDGE

·Prohlížeč Mozilla Firefox

·Prohlížeč Chrome

·Prohlížeč Safari

·Prohlížeč Opera

 

7. ALPO, spol. s r.o. mohou shromažďovat adresy IP zákazníků.

 

8. Internetový obchod obsahuje odkazy na jiné stránky. ALPO, spol. s r.o. není odpovědný za postupy ochrany soukromí, které se na ně vztahují.

VI.

Práva subjektů údajů

1. Právo odmítnout souhlas

·Klient má právo odvolat souhlas ALPO, spol. s r.o.

·Odvolání souhlasu vstupuje v platnost okamžitě.

·Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování provedené společností ALPO, spol. s r.o. v souladu se zákonem před jeho odvoláním.

·odnětí souhlasu nemá pro klienta negativní důsledky, ale může bránit dalšímu využívání služeb či funkčnosti.

 

2. Právo vznést námitky proti zpracování údajů

·Klient má právo kdykoliv reklamovat - z důvodů souvisejících se specifickou situací při zpracování osobních údajů. Pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zrušíte, budou smazány nebo nahrazeny anonymním.

·Pokud se zákazník domnívá, že internetový obchod zpracovává osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů, může zákazník požádat o vyřešení této situace. Může také vyžadovat opravu nebo vymazání svých osobních údajů.

·Pokud se námitka klienta ukáže jako přiměřená a ALPO, spol. s r.o. nebude existovat žádný jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, osobní údaje klienta budou vymazány.

 

3. Právo odstranit osobní údaje

·Klient má právo požadovat odstranění všech nebo některých svých osobních údajů.

·Klient má právo požádat o vymazání osobních údajů, pokud:

·osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;

·odmítá použití osobních údajů pro marketingové účely

·zneužití osobních údajů

- osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti stanovené EU

·Navzdory požadavku na vymazání osobních údajů v souvislosti s výskytem námitek nebo odvoláním souhlasu, ALPO, spol. s r.o. mohou uchovávat určité osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro zjištění, ověření nebo ochranu nároků, jakož i pro splnění zákonné povinnosti vyžadující zpracování v souladu s právními předpisy EU nebo právními předpisy členského státu, ve kterém ALPO, spol. s r.o.. To se týká zejména osobních údajů, včetně: jména, příjmení, e-mailové adresy nebo doplňkové adresy / adresy, čísla objednávky a údajů, které jsou uchovávány za účelem vyřizování stížností a reklamací souvisejících s prodejními smlouvami nebo službami.

 

4. Právo omezit osobní údaje

·Klient má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Předložení žádosti s přihlédnutím k zabránění použití určitých funkcí nebo služeb, jejichž použití bude zahrnovat zpracování údajů, na které se žádost vztahuje. ALPO, spol. s r.o. nebude posílat zprávy, včetně marketingu.

·Klient má právo požádat o omezení používání osobních údajů v následujících případech:

·Pokud pochybujete o pravosti osobních údajů - pak ALPO, spol. s r.o. omezuje jejich použití na dobu potřebnou k ověření správnosti údajů, avšak ne déle než 7 dnů;

·Pokud je zpracování dat nezákonné, ale namísto smazání, klient vyžaduje omezení používání dat.

·Pokud již nejsou osobní údaje požadovány pro účely, pro které byly shromážděny nebo použity, je zákazník povinen tyto nároky potvrdit nebo potvrdit;

·Pokud klient vznese námitky proti použití svých údajů, pak je omezeno časové období nezbytné k posouzení, zda ochrana zájmů a práv a svobod klienta převyšuje zájmy manažera při zpracování osobních údajů klienta.

 

5. Právo na přístup k údajům

·Klient má právo obdržet od dispečerského potvrzení, že zpracovává osobní údaje, a pokud ano,

·hledá přístup k vašim osobním informacím

·je nutná kopie vašich osobních údajů

 

6. Právo na změnu údajů

Klient má právo požadovat od správce okamžitou opravu svých osobních údajů, pokud jsou informace o nich nesprávné. S ohledem na cíle zpracování má klient, jehož údaje jsou pro opravu relevantní, právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i podáním dodatečné žádosti, zasláním žádosti na e-mailovou adresu.

 

7. Právo na přenos dat

Klient má právo obdržet osobní údaje, které mu poskytne, a poté je zaslat jinému osobně vybranému správci dat. Klient má také právo požadovat, aby správce odeslal osobní údaje přímo takovému správci, je-li to technicky možné. V tomto případě administrátor odešle osobní údaje klienta jako soubor CSV, což je široce používaný strojově čitelný formát, který umožňuje zasílat přijatá data jinému správci dat.

 

8. Klient může podat stížnost u správce, žádosti a dotazy týkající se zpracování jeho osobních údajů a výkonu jeho práv.

 

9. Klient má právo žádat od ALPO, spol. s r.o. poskytnout kopie standardních smluvních ustanovení strukturováním žádosti způsobem.

 

10. Klient má právo odvolat se k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v rozporu s jeho právy na ochranu soukromí nebo jinými právy.

 

VII.

Služby přizpůsobené vašim preferencím a zájmům (profilování)

1. Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která zahrnuje použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních faktorů klienta a zejména k analýze nebo předvídání aspektů dopadu práce této osoby, situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, chování, umístění.

 

2. Osobní údaje klienta mohou být zpracovávány automaticky (profilování), což nebude mít za následek žádné právní následky.

 

3. Profilování osobních údajů z ALPO, spol. s r.o. je navržen tak, aby automaticky zpracovával a manuálně zpracovával údaje o zákaznících a vyhodnocoval určité informace o zákaznících, zejména analyzoval nebo předpovídal osobní preference a zájmy.

 

4. ALPO, spol. s r.o. používá vlastní mechanismy souborů cookie ke stažení informací o činnosti zákazníků na internetových stránkách internetového obchodu.

VIII.

Správa zabezpečení — heslo

1. V programu ALPO, spol. s r.o. poskytuje zákazníkům bezpečné a šifrované spojení při odesílání osobních údajů a přihlášení k profilu klienta na webové stránce. ALPO, spol. s r.o. používá SSL certifikát vydaný jednou z předních světových společností v oblasti bezpečnosti a šifrování dat přenášených přes Internet.

 

2. V případě, že Zákazník, který má účet obchodu, zapomněl heslo, umožňuje Online obchod vygenerovat nové heslo. ALPO, spol. s r.o. nezasílá upozornění na heslo. Heslo je uloženo v zašifrované databázi, takže jej nelze přečíst. Chcete-li vytvořit nové heslo, zadejte svou e-mailovou adresu do formuláře, který je přístupný prostřednictvím odkazu „Zapomenuté heslo“, který je uveden ve formuláři přihlášení. účet online obchodu. Nové heslo bude automaticky odesláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci nebo uložili při poslední změně účtu klienta.

 

3. V ALPO, spol. s r.o. nikdy neposílat korespondenci, včetně e-mailu, s žádostí o poskytnutí přihlašovacích údajů, zejména hesla pro přístup k účtu Klienta.

IX.

Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.06.2022.

Zpět do obchodu